Miras Hukuku ve Mirasçılık Belgesi Nedir?

Miras hukuku bir kişinin vefatından sonra, terekenin nasıl ve ne ölçüde dağıtılacağı sorusu büyük önem taşır. Miras hukukundaki en kritik sorulardan biri miras ve mirasçıların miraslarını alma oranları ile ilgilidir.

Türk Medeni Kanunu’nun 598. maddesine göre mirasçılık belgesi, mirasçının mirasçılarını ve bunların miras paylarını detaylandıran yasal bir kayıttır. Miras sertifikası için birkaç farklı isim vardır.

Mirasçı öldüğünde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın mirasçılara intikal eder. Miras bırakanın malvarlığını elden çıkarmak için, mirasçılar kanuna göre bunu yapma haklarını göstermelidir. İlgili kurumlar emlak vergisi amacıyla buna ihtiyaç duyduğundan veraset belgesi ibraz edilmelidir.

Bu nedenle, bir kişi mirasla öldüğünde ilk iş veraset belgesi almaktır. Mirasçının geride bıraktığı malvarlığı, ilgili kurum ve kuruluşlara devredilir ve ardından mirasçılık belgesinde sayılan mirasçılara yüzde payları oranında dağıtılır.

Miras Hukuku Nedir? Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Hem eşi hem de çiftin birinci dereceden mirasçıları vakfa hak sahibi olduğunda, eş toplam miktarın dörtte birine hak kazanır. Mirasçının sadece iki çocuğu varsa, mal ve mülk eş ve çocuklar arasında eşit olarak bölünecektir. Koca, mirasın dörtte birini alacak ve kalan dörtte üçü ailedeki tüm çocuklara eşit olarak dağıtılacak. Burada her genç 3/8 alacak.

Mirastan Kim Ne Kadar Pay Alır?

Eşi ve zürriyeti ile birlikte mirasçı olursa, kocaya mirasçı (velinin çocukları, torunları veya çocukları) hak kazanır. Ölen kişinin çocukları ve kardeşleri, onlardan aldıkları mirasın yarısını sağ kalan eşe bırakmak zorundadır.

Mirasçılık Belgesi Nedir, Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır, Nereden Alınır?

Miras belgesi olarak da bilinen ölüm belgesi, bir kişinin mülkünün alıcılarını geçtikten sonra tanımlayan resmi bir belgedir. Mirasla ilgili evrakları Sulh Hakimi veya Notere talepte bulunarak almak mümkündür.

Kimler Mirasçılık Belgesi Talebinde Bulunabilir?

TMK’nın 598 inci maddesi uyarınca her biyolojik veya atanmış mirasçı, mirasçılık belgesinin bir örneğini talep edebilir. Varisle kan veya evlilik gibi aile bağlarınız varsa veya varis sizi vasiyetinde açıkça lehtar olarak adlandırıyorsa, yasal mirasçı olarak kabul edilebilirsiniz.

Mirasçılık Belgesi İçin Avukat Gerekir Mi?

Şahsen veya vekaleten notere başvurduktan sonra mirasçıya bu belge verilir. Dilekçeyi veren kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa dahi Türkiye dışında bir ülkeden tek bir varis olsa dahi belgeler noter tarafından düzenlenmeyecektir. Böyle bir senaryoda, mülkün kendisine miras kaldığını belirten bir sertifika almak için Sulh Mahkemesi başvurusuna gidilebilir.

Genel Kültür